فروشگاه اینترنتی ابزارالات King Tony

انواع انبر و کاربردهای آن

بازدید: 1,046 بازدید
انواع انبر و کاربردهای آن

انواع انبر و کاربردهای آن

Pliers-Basic Principle

انبر دست _ اصول اساسی

Pliers is based on two arms of leverage design

انبردست بر اساس دو بازوی اهرمی شکل طراحی شده

The smaller external force which forced on the handle of pliers to transfer for bigger power. Pliers can clamp or cut efficiently

نیروی خارجی دسته انبردست را مجبور به انتقال قدرت بیشتر می کنه.

انبردست میتونه به طور کارامد محکم بگیره یا برش بده

When loaded the force on the arm of pliers, there will be another external force moved to increase along with leverage ratio.

 

وقتی که نیرو به بازوی انبردست وارد می کنین ، نیروی خارجی دیگه ای برای افزایش نیرو همراه با ضریب اهرم حرکت می کنه

In case of the pliers which have been produced a larger force, thus its distance (from the centre of the rivet to the handle) must be longer and the distance (from the rivet centre to the gripping jaws or cutting edge) must be as smaller as possible.

 

در مواردی که انبردست نیروی بیشتری تولید میکند

فاصله آن (از مرکز پرچ تا دسته) باید بیشتر و فاصله (از مرکز پرچ تا فک های گیرنده یا لبه برش) تا جایی که ممکنه باید کمتر باشه

cutting pliers to sever or pinch off

برش انبردست برای جدا کردن یا خورد کردن

Diagonal Cutting Nippers KT-6211,  Diagonal Cutting Nippers KT-6231, End Cutting Pliers KT-6411, Stripping Pliers KT-6711…etc.

Diagonal Cutting Nippers

مورب بریدن نیپرها

End Cutting Pliers

پایان برش نیپر ها

Stripping Pliers

برهنه کردن انبردست

Gripping pliers to pinch off

محکم گرفتن انبردست برای چسبیدن (چسبیدن اهرم)

Bent Nose Pliers, Long Nose Pliers, Groove Joint Pliers KT-6511 and 6516、Slip Joint Pliers KT-6463…etc.

Bent Nose Pliers

انبردست بینی خم شده

ابزارالات-کینگ-تونی
ابزارالات-کینگ-تونی

Long Nose Pliers

انبرد دست بلند بینی

Groove Joint Pliers

انبردست شیار مشترک

Slip Joint Pliers

انبردست لغزشی

Etc.

غیره

 

Combination pliers, which are used both for severing and for gripping.

انبردست ترکیبی که هم برای برش و هم برای گرفتن استفاده می شود

Combination Pliers KT-6111, Long Nose Pliers KT-6311…etc.

 

Combination Pliers

انبردست ترکیبی

Long Nose Pliers

انبردست بلند بینی

Pliers included three parts:

انبردست شامل سه قسمت است:

Handle uses to hold.

دسته که برای نگه داشتن استفاده میشه

According to ergonomic design of the pliers handle , it’s for users hold it safely and comfortable

با توجه به طراحی ارگونومیکی دسته انبردست  ، کاربران با خیال راحت و به راحتی میتوانند آن را نگه دارن

Joint:

مشترک ، متصل، محور

This is the connection shaft of pliers. Connection point must be fixed & assembled flat

این محور اتصال انبردسته. نقطه اتصال باید به صورت صاف مونتاژ شده ثابت بشه

You can use single handle to open or close the pliers easily

برای باز کردن یا بستن انبردست به راحتی می تونید از یک دسته استفاده کنین

Pliers head:

سر انبردست

It has cutting edge and pliers jaw.

دارای لبه برش و فک انبردست.

 

 

The end of its head should be grounded precisely to be the excellent shaped

انتهای سر آن باید دقیقاً به بهترین شکل تعبیه شود

The two cutting edges must be sharp and fitted exactly to make it easy to cut wires .

دو لبه برش باید تیز باشه و دقیقاً بر روی آنها فیت بشه تا برش سیم ها آسون بشه.

The Distinction of Joint Structure

فرق ساختار مشترک

such as the pincers. the two halves of the pliers are placed on top of each other – without being milled out – and riveted.

مانند گیره ها .

دو نیمه انبردست را بدون آسیاب کردن و پرچ شدن روی هم قرار می دهند

such as the combination pliers. Here one half of the pliers turns around the rivet but in a milled-out recess in the other shank.

مثل انبردست ترکیبی. در اینجا نیمی از انبردست به دور پرچ می چرخه ​​اما در یه میله دیگه در یک شکاف آسیاب شده قرار میگیره

such as the groove joint pliers. The box joint in which half of a pliers is pushed through a slit in the other half of the pliers

مثل انبردست شیار مشترک.

در اتصال جعبه ای نیمی از انبردست از طریق شکافی در نیمه دیگر انبردست رانده می شه

Pliers is made by Alloy Steel , usually it will be produced by medium carbon steel

انبردست توسط فولاد آلیاژی ساخته می شه ، که معمولاً از فولاد کربن متوسط ​​تولید می شه

contained 0.45% carbon

شامل 0.45% کربن

But for high quality pliers which can be worked on industry, the pliers will be made of high carbon steel, like chrome vanadium alloy steel

اما برای انبردست های کیفیت بالا که در کار صنعتی استفاده می شود، انبردست ها از فولاد کربن بالا ، مانند فولاد آلیاژی کروم وانادیوم ساخته میشه

The design of rivets

طراحی پرچ

There are two different ways to rivet the pliers:

دو روش مختلف برای پیچاندن انبردست وجود دارد

Forged on joint axis

در محور مشترک ساخته شده

Reverse action joint rivet

حرکت وارونه پرچ مشترک

Dr.Q reminds:

دکتر Q یاداوری میکند:

To use oil(like:DW40) for maintenance of its polish surfaces and connection parts of pliers regularly, so they can be maintained in good working conditions and extended its using life.

از روغن،  (مثل DW40) برای نگهداری سطوح صیقلی و اتصال قطعات انبردست به طور منظم استفاده کنین  ، بنابراین می توان اونها رو در شرایط کاری مناسب نگهداری و عمر مفید اونارو افزایش بدین

Pliers Jaw

فک انبردست

There are three basic shapes of the pliers jaws: flat, half-round and round. Various shapes were used for different purposes. For example: Long Nose Pliers

فک های انبردست در سه شکل اصلی وجود داره: صاف ، نیم گرد و گرد . که اشکال مختلف انبردست برای اهداف مختلف استفاده می شه. به عنوان مثال انبردست بینی بلند

Flat:

For example: The combination pliers are used to clamp something.

صاف:

به عنوان مثال ، انبردست ترکیبی برای بستن چیزی استفاده می شود.

 

Half-round:

For example: The long nose pliers without side cutter. Their flat, round jaws are also suitable for soldering work.

نیم گرد:

به عنوان مثال انبردست بینی بلند بدون برش جانبی.

فک های صاف و گرد اونا برای کارهای لحیم کاری مناسبه

Round:

For example: The electrical pliers are used to  bend  the coil.

گرد:

برای مثال انبردست الکتریکی.

انبردست الکتریکی برای خم کردن سیم پیچ استفاده می شه

Direction and Position of Cutters

جهت و موقعیت برش ها

In order to cut wire efficiently in different thicknesses and materials, it is important to choose a pair of pliers which have been specifically designed for the job in hand

به منظور برش موثر سیم در ضخامت ها و مواد مختلف ، انتخاب یک انبردست که به طور خاص برای کار در دست طراحی شده است ، مهم است.

The pliers come in three distinct cutting styles – diagonal, end and center cutters

انبردست ها در سه سبک برش، متفاوتن:

برش مورب ، برش های انتهایی و مرکزی .

They all have high-frequency-hardened (or induction-hardened) cutting edges

همه آنها دارای لبه های سفت شده با فرکانس بالا (یا سفت شده القایی) هستند

Diagonal cutters:

They are the most popular cutting pliers and are offered in a large variety of lengths, shapes and cutting edges for different materials

برش های مورب:

آنها محبوب ترین انبردست ها هستند که شکل و لبه های برش  آنها برای مواد مختلف استفاده  می شوند

 

Center cutters:

برش مرکزی

They provide good stability at the cutting edges combined with a favorable cutting edge angle, i.e. a relatively small amount of force is needed to penetrate and “split” the wire. Consequently, the amount of hand pressure required is also reduced.

آنها ثبات خوبی درایجاد  لبه های برش با زاویه مطلوب دارند، یعنی برای نفوذ به سیم و از هم تقسیم کردن آنها به نیروی تقریباً کمی نیازه. در نتیجه ، میزان فشار مورد نیاز دست هم کم می باشد

End and oblique cutters:

برش های انتهایی و مورب

They are used where access to wire is only possible or advisable from a frontal or angled position. This can also apply where a wire has to be cut close to the surface. (In this situation, using a diagonal cutter, the fingers around the handles would be in the way).

آنها در مواردی استفاده می شوند که دسترسی به سیم فقط از جلو یا گوشه آن(زاویه آن) ممکنه باشد .

همچنین می توان  در مواردی که سیم باید نزدیکه سطح بریده شود استفاده کرد

در این وضعیت که از برش مورب استفاده میشه انگشتان باید اطراف دسته ها باشن

Main cutting types

انواع اصلی برش

Cutting Nippers can be divided into three different types of cutters:

برش های نیپرز را می توان به سه نوع مختلف برش تقسیم کرد

With bevel (standard)

Cutting edges with a bevel are suitable for all wire classes, depending on the nipper design and capacity.

 

اریب دار (استاندارد)

لبه های برش دار با سطح اریب برای انواع سیم ها مناسب هستن.

لبه های اریب دار برای همه کلاس های سیم مناسب هستن البته بستگی به طراحی نیپر دارد

With small bevel (semi flush) Cutting edges with a small bevel are suitable for all wire classes apart from piano wire, depending on the nipper design

اریب با تراز نسبی  :

لبه های برش با اریب زاویه کم برای انواع سیم  ها به جز سیم  پیانویی ، مناسب است.

البته بستگی به طراحی نیپر داره

Without bevel (full flush) Cutting edges without a bevel are only suitable for soft materials, i.e. lead and plastics

تراز  (تراز کامل)

لبه های برش تراز فقط برای مواد نرم مانند سرب و پلاستیک مناسب است

Part 7

The blade angle of diagonal cutting nippers

زاویه تیغه نیپرهای مورب

The blade angle:13 ~ 42°

Diagonal cutting nippers KT#6211 (European type):15°

Diagonal cutting nippers KT#6213 (Japanesque type) :37°

Diagonal cutting nippers KT#6231 (Heavy duty type):15°

Plastic Pliers KT#6921  :15°

 

The blade angle

زاویه تیغه

Diagonal cutting nippers

نیپرز های برش مورب

Plastic Pliers

انبردست پلاستیکی

Heavy duty type

نوع سنگین

Name for each parts of pliers

نام هر قسمت از انبردست

Pliers tip

نوک انبردست

 

Pliers jaw

فک انبردست

Gripping surface(flat)

سطح چنگ زدن (صاف)

Pipe grip(circle)

گرفتن لوله(دایره)

Pliers back

انتهای انبردست

Side cutter

برش جانبی

Combination Pliers

انبردست ترکیبی

The combination pliers can do (almost) anything.

 

انبردست ترکیبی معمولا میتونه هرکاریو انجام بده

The basic functions of the combination pliers are gripping and cutting

کارایی اساسی انبردست ترکیبی گرفتن و برش دادنه

The cutting edges are suitable for cutting wire, nails, smaller cables.

لبه های برش برای برش سیم ، ناخن، و کابل های کوچیک مناسبه

The serrated jaw is applicable to grip flat materials and small tools

فک دندونه دار برای گرفتن مواد صاف و ابزار کوچیک مناسبه

The serrated round jaw is applicable to grip circle materials

دندونه های دور فک انبردست برای مواد دایره ای مناسبه

The  6112 series combination pliers use different leverage design, so they can cut wires more easier than general combination pliers and grip  more solid

انبردست های ترکیبی سری 6112 از اهرم های متفاوتی برای طراحی استفاده میکنن، پس در نتیجه اونا میتونن راحت تر سیم هارو برش بدن و چیزای سفتو راحت تر بگیرن  نسبت به انبردست های ترکیبی جامع

Diagonal Cutting Nippers

دستگاه برش مورب

The diagonal cutting nippers are most commonly used

دستگاه های برش مورب بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن

They are found in every electrician’s basic

اونا تو پایه کار هر برقکاری پیدا میشن

Principally, a good diagonal cutting nippers have induction hardened cutting edges which are sufficiently sharp and fitted each other exactly over the entire cutting-edge length

عمدتاً یک دستگاه برش مورب دارای لبه برش سخت هستن که به اندازه کافی تیز هستن و دقیقا در سرتا سر لبه برش با همدیگه جفت شدن

Please always placed the wire to be closer near its joint

لطفاً همیشه سیم را طوری قرار بدین که به محل اتصال نزدیکتر باشن

It will increase the leverage and considerably reduces loaded force on it

این باعث افزایش قدرت اهرم میشه و به طور قابل توجهی باعث کم شدن نیرو روی اون میشه

Circlip Pliers

انبردست حلقوی

They served to be assembled and disassembled C clip.

اونا واسه جمع اوری و مجزا کردن برش C کارایی دارن

These are used on all the construction of vehicles and machinery, and they are especially used for fixing bearings on shafts or into bore holes

اینا برای همه ساخت و ساز های وسایل نقلیه و ماشین آلات دستگاها  استفاده میشن و همچنین اونا مخصوصا برای تعمیربلبرینگ ها  بر روی میله ها ، یا داخل حفرها(گودال ها) مورد استفاده قرار میگیرن

Internal rings are used in bore holes. Using an appropriate size of pliers for internal rings, the ring is pressed together, thereby reducing the diameter and allowing it to be put on or taken off

حلقه های درونی در گودال ها ( حفره ها) استفاده میشن.

استفاده از یه سایز مناسب انبردست برای حلقه های درونی که حلقه ها را بهم فشرده می‌کنه ،  سایز قطر رو کاهش میده و در نتیجه به اون اجازه عمل کردن یا عمل نکردن میده

The external ring is used on axles and shafts. The pliers for external rings are used to enlarge the diameter so that the ring can be put on or taken off

حلقه خارجی در محور ها و میله ها مورد استفاده قرار میگیره.

از حلقه های خارجی برای بزرگ کردن قطر استفاده میکنن به طوری که میشه حلقه را برداشت یا استفاده کرد

It is important to use a size of pliers which suits the size of the ring. The respective acceptable ring diameter is printed on the KINGTONY circlip pliers.

این مورد بسیار مهمه که از سایز حلقه ای استفاده کنین که مناسب سایز انبردست باشه.

قطر حلقه ای که قابل قبول باشه بر روی  KINGTONY انبردست حلقوی حک میشه

End Cutting Pliers

انتهای برش انبردست

Woodworking Pliers

انبر نجاری

End Cutting Pliers are used widely and particularly popular because of their sturdiness

انبردست برش انتهایی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرن

و بخاطر تنومندیشون خیلی محبوبن

As their cutting edges are at the front and they are stable in construction, they are especially suitable for pulling out nails, clips ..etc.

ازونجایی که لبه های برش اونا در جلو قرار داره در ساخت ساز خیلی ازشون استفاده میشه و همچنین میتونین در کشیدن ناخونا گرفتن و …. ازونا استفاده کنین

Long Nose Pliers

انبردست بینی بلند

انواع-انبرها-و-کاربردهای-آن
انواع-انبرها-و-کاربردهای-آن

Long nose pliers with cutting edge” is a standard design

انبردست بینی بلند با لبه برش یه طراحی انبردست استاندارد هس

. Their function is similar with the function of combination pliers, but their shape is much slimmer

عملکرد اونا مانند عملکرد انبردست ترکیبیه

اما شکلشون خیلی باریکتره

The difference will be on its head the its gripping jaws is longer and narrower

تفاوت اونا در مدل سرشون هس و فک های چسبیدشون بلند تر و باریک تر هستن

Both of them can be used for gripping and cutting. The slim, half round internally-serrated gripping jaws can access narrowed place easily. They can be used precisely on the thinnest parts tightly and safely

دوتای اونا هم برای محکم گرفتن و هم براش برش دادن مناسبن

آرواره های باریک و نیمه گرد میتونن به راحتی  به جاهای باریک تر دسترسی پیدا کنن

ان ها دقیقا میتونن در باریک ترین قسمتا محکم و امن مورد استفاده قرار بگیرن

Groove Joint Pliers

انبردست مشترک شیار

The groove joint pliers are gripping pliers with an adjustable joint

انبردست مشترک شیار انبردست رو با مفصل قابل تنظیم محکم میگیره

The width of its jaw and gripping capacity can be changed according to the set position.

عرض فک و ظرفیت گرفتن اونو میشه با توجه به موقعیت تنظیم شده تغییر داد

The angular or oval jaw opening is usually serrated and is also referred to as the burner hole

دهانه فک زاویه دار یا ( بیضی شکل ) معمولا دندونه داره و معمولا اونو با اسم حفره مشعل هم میشناسن

Originally the water pump pliers were used to tighten the packed glands in water pumps in motor vehicles, which is how they got their name.

در ابتدا انبردست پمپ اب برای سفت کردن و بسته کردن غدد در پمپ اب وسیله نقلیه موتور استفاده میشد که همینطوری هم اسمشونو انبردست پمپ اب گذاشتن!

Water pump pliers are suitable for gripping all kinds of items with larger diameters too, regardless of whether they are round, square or hexagonal.

انبردست پمپ اب برای گرفتن هر ایتمی که قطرش بزرگ است مناسبه ولی صرفه نظر از گرد بودن یا مربی یا شش ضلعی بودن اونا

A good groove joint pliers which must be with a bigger capacity of its adjustable position.

 

یک انبردست مفصل شیار عالی ، دارای ظرفیت بزرگتر  موقعیت قابل تغییره.

Lock – Grip Pliers

 

قفل _ گرفتن انبردست

It can be clamped effectively when we are welding

وقتی موقع جوش دادن چیزی هستیم اون میتونه محکم بشه

  1. Appearance: Curved jaws can be used in any place

شکل ظاهری: فک های منحنی رو میشه تو هرجایی استفاده کرد

2.Cutting Capability:  Metal wires

قابلیت برش: سیم های فلزی

  1. Specifications and Capability:

مشخصات و قابلیت

دسته بندی بلاگ
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت